Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Iedereen met een geldig e-mailadres kan lid worden van de Stichting Golfbaan Oss, ook personen met een adres in het buitenland. Het lidmaatschap van de Stichting Golfbaan Oss ga ik minimaal aan voor een volledig kalenderjaar of voor de resterende periode van het kalenderjaar waarin ik mij als lid aanmeldt. Het lidmaatschap wordt na deze periode stilzwijgend verlengd en is derhalve voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap van de Stichting Golfbaan Oss is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Stichting Golfbaan Oss is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen de contributie jaarlijks, indien nodig, te verhogen. Tevens is de Stichting Golfbaan Oss gerechtigd om de Geboden voordelen zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

Artikel 2: Betaling
De jaarlijkse contributie dient betaald te worden nadat het registratieformulier is ingevuld bij www.golfhandicapregistregreren.nl. Dit bedrag dient voor het kalenderjaar of gedeelte van het kalenderjaar te worden betaald. Er vindt geen restitutie plaats. Bij verlenging van het lidmaatschap wordt de jaarcontributie in januari van ieder jaar geïncasseerd.

Artikel 3: Machtiging automatische incasso betaling per bank of per kas
Het lid van de Stichting Golfbaan Oss kan via een machtiging de Stichting Golfbaan Oss machtigen om de verschuldigde jaarcontributie van zijn/haar Bankrekeningnummer af te schrijven. Hij/zij verklaart zich akkoord met de Bepalingen voorschriften die door bankinstellingen dienaangaande zijn of worden gesteld en kennis te hebben genomen van de regeling voor incasso opdrachten en steeds voor voldoende saldo te zorgen op het moment waarop de voormelde rekening voor het opgegeven bedrag zal worden belast.

Artikel 4: Adreswijziging
Het lid van de Stichting Golfbaan Oss verplicht zich iedere adreswijziging (en wijziging van bankgegevens bij een automatisch incasso) binnen 7 dagen te melden aan de Stichting Golfbaan Oss

Artikel 5: Opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap bij Stichting Golfbaan Oss dient schriftelijk te worden gedaan met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Een opzegging per e-mail dient naar info@golfhandicapregistreren.nl te worden gestuurd. Wanneer u na 1 december van dat jaar opzegt, bent u de jaarlijkse contributie voor het gehele kalenderjaar daarop verschuldigd. Bij beëindiging van het lidmaatschap bent u zelf verantwoordelijk voor het overhevelen van uw NGF/Handicapregistratie naar een andere instantie.

Artikel 6: Opeisbaarheid
Opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit volledig ineens opeisbaar indien;

  1. Het lid van de Stichting Golfbaan Oss tenminste twee maanden achterstallig is de betaling van de jaarlijkse contributie en/of na aanmaning nalatig blijft in de nakoming van zijn/haar verplichtingen
  2. Het lid van de Stichting Golfbaan Oss Nederland heeft verlaten, dan wel redelijker wijs kan worden verondersteld dat hij/zij op korte termijn Nederland zal verlaten.

Artikel 7: Privacy
Stichting Golfbaan Oss gebruikt de gegevens van de speler om deze te informeren over producten en diensten en het lidmaatschap van de Stichting Golfbaan Oss. Het Stichting Golfbaan Oss lidmaatschap is enkel mogelijk met opgave van juiste gegevens inclusief e-mailadres. Gegevens van leden worden niet aan derden verstrekt.

Contact
Golfbaan Oijense Zij
Oijenseweg 272
5346JG te Oss
Tel: 0412-690217